+6699 536 4164
info@healthmedic.co.th
Select Language ไทย | EN

 

สารจากผู้บริหาร CEO

 

บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด มีมุ่งมั่นในการมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงแก่ บุคลลากรทางการแพทย์ บริษัทยังมุ่งเน้นในการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ทางด้านการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยอย่างทันสมัย และปลอดภัย
เฮลธ์เมดิค มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ การบริการลูกค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วฉับไว เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิในของเราในการมีส่วนช่วยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย  เรายังยึดหลักการดำเนินกิจการบนพื้นฐานการบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม 

 

 

ค่านิยมขององค์กร

 
 
 
 

ประวัติบริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด

 

บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด โดย ดร.วิทยา ชาญชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เริ่มต้นดำเนินธุรกิจนำเข้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกที่มีคุณภาพสูง โดยการสรรหาและคัดเลือกสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 และรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 และครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับรางวัลโครงการประกวด Krungthai Young Enterprise Awards ประจำปี 2563 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรร่วมในการดำเนินธุรกิจในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

 

 

 

บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 98/208 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร  +662-138-8106 
แฟกซ์  +662-138-8107 
มือถือ  +6699 536 4164
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 56086 49 3

Copyright © 2016 Health Medic Company Limited . All rights reserved. เขียนเว็บไซต์ โดย WEBUNQIUE